Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Crossfit Deinze. Na het afsluiten van een contract of lidmaatschap voor eender welke van de diensten van Crossfit Deinze bent u officieel lid (hierna genoemd «het lid») van Crossfit Deinze. Op alle door CrossFit Deinze gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit Deinze.
 2. Lidmaatschap
  Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet zonder toestemming van Crossfit Deinze doorgegeven worden aan derden. Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap loopt voor de afgesproken contractduur vanaf de contractdatum die op het lidmaatschap vermeld staat. Het lid kan ten alle tijden de loopduur van het contract terugvinden in de reservatie app (SportBit) of door een mail te sturen. Crossfit Deinze behoudt zich het recht om de inschrijving van een eventueel lid zonder meer te accepteren of te weigeren. Crossfit Deinze behoudt zich het recht om het lidmaatschap op te zeggen zonder enige schadevergoeding indien het lid de huisregels niet respecteert (zie 9.). Wanneer het lid de huisregels niet respecteert of op grond van deze algemene voorwaarden, kan het lid de toegang tot de club geweigerd of compleet ontzegd worden.
 3. Lidmaatschapskosten
  Het lidgeld dient in één betaling te gebeuren of elke maand via SEPA-domiciliëring betaald te worden. In geval van niet-betaling, kan het contract zonder meer geannuleerd worden en kan de toegang tot de gym worden ontzegd. Bij een beurtenkaart moet het verschuldigd bedrag in één keer worden betaald. Het lidmaatschap start op de dag van inschrijving. Wanneer een SEPA-domiciliëring niet kan worden uitgevoerd, dan behoudt Crossfit Deinze zich het recht om alsnog het achterstallige bedrag te innen. Daarnaast behoudt Crossfit Deinze zich het recht om achterstallige betalingen en administratiekosten via SEPA-domiciliëring te innen. De eerste maal dat een betaling niet doorgaat sturen we de SEPA-domiciliëring nogmaals naar je bank, vanaf de derde poging worden €5 administratiekosten aangerekend per aanmaning. Na een periode van 4 weken kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst van bepaalde duur ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. Het lid kan in geen enkel geval de terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten opeisen. Alle tarieven zijn inclusief BTW. CrossFit Deinze is ten allen tijde gerechtigd om zijn prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het BTW-tarief. CrossFit Deinze is bevoegd gedurende de looptijd van het lidmaatschap, met een maximum van één keer per kalenderjaar, de lidmaatschapskosten aan te passen op basis van de consumptieprijsindex. Indien CrossFit Deinze het tarief met meer dan 10% verhoogt is het lid gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 4. Lidmaatschapsduur
  Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor de duur van 3, 6 of 12 maanden of via een 10-beurtenkaart. Het lid wordt 14 dagen voor afloop van het contract verwittigt met de mogelijkheid voor het aangaan van een nieuw contract. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van achttien kilometer van CrossFit Deinze. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit Deinze bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Aanmelden lessen
  Het lid kan na het afsluiten van een lidmaatschap reserveren door middel van het reservatiesysteem (SportBit). Om deel te nemen aan een training dient het lid zich ten alle tijden in te schrijven via het reservatiesysteem (SportBit). Reserveren kan vanaf 3 dagen op voorhand tot aanvang van de les. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt het lid op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats beschikbaar is wordt het eerste lid op de wachtlijst automatisch ingeschreven. Indien er een plaats vrijkomt binnen 120 minuten voor de aanvang van de les wordt er een mail gestuurd naar iedereen op de wachtlijst en wordt de plaats toegekend aan de persoon die zich het eerst inschrijft. Annuleren van een les kan tot 120 minuten voor aanvang van de les. Bij het laattijdig annuleren verliest het lid zijn credit. In geval van herhaaldelijk niet komen opdagen zonder verwittigen (No Show) gelden volgende regels: Bij eenmalig voorkomen wordt het lid hierover aangesproken door de staf; Bij het tweede voorkomen volgt een schriftelijke verwittiging; Bij een derde voorkomen zullen de reservaties van het lid verwijderd worden indien een les volzet is. Volgende gevallen zien wij als een NO Show: Niet komen opdagen zonder verwittiging/uitschrijven; Annuleren binnen 15 minuten voor de aanvang van de les. Bovenstaande regels gelden altijd binnen de duurtijd van een trimester.
 6. Ziekte/blessures
  Indien het lid ziek of geblesseerd is voor 2 weken of meer kan, met toestemming van crossfit Deinze, het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Het stopzetten kan niet met terugwerkende kracht. De financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting. De stopzetting gaat van kracht op het moment dat CrossFit Deinze hiervan een bewijs ontvangt (doktersattest). In geval van vakantie is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen, en dit voor een periode van minimum 2 weken en maximaal 4 weken. Deze bevriezing dient via mail te gebeuren met een minimum van 10 kalenderdagen voor ingang. Dit kan maximaal één maal per kalenderjaar. In geval van langdurige periode in het buitenland is het mogelijk om een lidmaatschap voor langere periode te bevriezen mits schriftelijke goedkeuring van CrossFit Deinze. Deze bevriezing dient via mail aangevraagd te worden met een minimum van 10 kalenderdagen voor ingang. In geval van ziektes, blessures of letsels die langdurig herstel met zich meebrengen, kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden voor een langere periode, het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap omwille van deze redenen is enkel mogelijk op vertoon van een medisch attest ondertekend door een specialist of behandelend arts. Het tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap loopt tot de datum van genezing of herstel aangeduid door een behandelend arts. Daarna zal het lidmaatschap normaal doorlopen en het lid dient vanaf dat moment dus opnieuw aan de maandelijkse bijdrage te voldoen. Het stopzetten van het contract kan in geen enkel geval met terugwerkende kracht aangevraagd worden en de reeds aan CrossFit Deinze betaalde bedragen kunnen niet terugbetaald worden. De financiële verplichtingen van het lid worden gedurende de gehele periode van de tijdelijke stopzetting opgeheven. De verloopdatum van het contract wordt verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting.
 7. Openingstijden
  CrossFit Deinze behoudt zich het recht om zijn box geheel of gedeeltelijk te sluiten op feestdagen, jaarlijkse sluitingen en in geval van overmacht. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen. CrossFit Deinze behoudt zich het recht om de openingstijden van de box tijdelijk of definitief te wijzigen. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen. CrossFit Deinze is bevoegd om de box voor reparatie- en onderhoudswerken te sluiten. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen.
 8. Bijkomende Diensten
  CrossFit Deinze biedt ook bijkomende diensten aan zoals voedingsbegeleiding, personal training en opstellen van trainingsschema’s. Deze diensten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Voedingsdiensten worden verstrekt in samenwerking met sportdiëtiste Lara (BE0740484736). Deze omvatten oa één-op-één consultaties en online trajecten. Aankoop hiervan is finaal.
 9. Persoonsgegevens
  Indien de persoonlijke situatie van het lid (bijvoorbeeld adres- of bankgegevens) verandert, dient CrossFit Deinze hiervan direct op de hoogte gebracht te worden.
 10. Aansprakelijkheid
  CrossFit Deinze, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Deinze of haar leidinggevenden. CrossFit Deinze, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Deinze of haar leidinggevenden. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Deinze, is geheel voor eigen risico van het lid. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Deinze aangerichte schade.
 11. Huisreglement
  Bij aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid zich akkoord met het huisreglement van Crossfit Deinze. Dit kan men raadplegen in de Box.
 12. Privacy
  Persoonlijke gegevens zullen exclusief gebruikt worden voor interne doeleinden en het optimaliseren van onze leden ervaring. Persoonlijke data zal niet doorgeven worden aan derden, in overeenkomst met de GDPR wetgeving. Persoonlijke data wordt veilig opgeslagen door Crossfit Deinze of 1 van onze partner apps met wie we een data processing agreement hebben afgesloten. Crossfit Deinze werknemers zullen deze data enkel gebruiken voor interne doeleinden. Crossfit Deinze zal tijdens of na de lessen en activiteiten beeldmateriaal maken voor promotiedoeleinden. Leden kunnen hun voorkeur voor al dan niet gebruik van hun beeltenis doorgeven via SportBit.
 13. Slotbepalingen
  Tussen het lid en Crossfit Deinze kunnen enkel en alleen schriftelijke overeenkomsten afgesloten worden, met uitzondering van de afwijkingen zoals in deze algemene voorwaarden bepaald. Wanneer één van de hierboven genoemde bepalingen ongeldig of onwettig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen gelden.